Om biobränsle och förnyelsebar energi

Investera i en hållbar framtid som är klimat- och kostnadseffektiv

Om biobränsle och förnyelsebar energi

Investera i en hållbar framtid som är klimat- och kostnadseffektiv

Flamma Systems erbjuder kompletta bioenergianläggningar (upp till 10 MW) för värmeproduktion som har hög verkningsgrad och drivs av biomassa i form av trä, skogsflis, RT flis, bark, pellets och stamvedsflis. Att använda sig av biobränsle är ett energieffektivt val som minskar utsläppen av koldioxid som även är ett kostnadseffektivt alternativ. Biobränslen är en förnybar energikälla och ett koldioxidneutralt bränsle i jämförelse med fossila bränslen som kol, bensin, diesel och naturgas som idag är den största energikällan med utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan.

Genom att byta till Bioenergi från fossila bränslen sparar du 60-70% av din nuvarande kostnad.

c

Investera i bioenergi som pellets istället för olja och reducerar kostnaden med två tredjedelar

c

Bioenergi mättar den globala efterfrågan på klimateffektivitet.

c

Bioenergi reducerar utsläpp av växthusgaser betydelsefullt och är koldioxidneutralt.

c

Bioenergianläggningen kräver lite underhåll och bidrar till lokalproduktion.

Återbetalningstid räknas i år och inte kronor

400 m3 olja motsvarar 4 000 000kWh eller 4 GWh.

Om kostnaden är 25 öre i biobränlse per Kwh mot en krona för olja ger det ett bidrag på 75 öre per Kwh eller 0,75 X 4 000 000 = 3 000 000 för att täcka avskrivning, ränta och skötsel. En investering på 6 miljoner och ett klimatklivstöd på 40% ger en payoff-tid på mindre än 1,5 år.

Fakta:

1m3 eldningsolja (10.000 kwh) = 10.000 kr = 1 kr/kWh
1m3 träflis ( 860 kWh) = 220 kr = 0,25 kr/kWh

Använder du fossila bränslen idag? Via Klimatklivet kan du ansöka om ett investeringsstöd till att minimera kostnaden för att konvertera till ett energieffektivt bränsle som minskar mängden koldioxidutsläpp.

Ta klivet mot vår fossilfria framtid med oss.

Bioenergi för en hållbar framtid

Av biobränsle framställs bioenergi, kemiskt lagrad solenergi som sammanbinds i varierande former av biomassa tack vare fotosyntes. Biomassan består främst av cellulosa, stärkelse, socker och lignin som alla är organiska föreningar i vår natur. Fossila bränslen är också skapat av solenergi men tar miljontals år för att produceras, även om den kan nybildas är det en av världens resurser som en dag kommer ta slut. Tillskillnad från biobränslen varav biomassan är i konstant återväxt.

Vi tar ett stort ansvar för miljön och samhället, genom att producera anläggningar som är energieffektiva ger vi industrin möjlighet att styra branschen i rätt riktning. En viktigt anledning till varför biobränsle är ett klimatvänligt alternativ är pågrund av det inte skapar ett överskott av koldioxid som annars påverkar vår atmosfär negativt. Vi förbränning av bioenergi hamnar koldioxidutsläppet i växtkretsloppet var ny biomassa bildas istället för klimatpåverkan.

Energieffektiv biomassa

Bioenergi är ett smart val av bränsle för att vi tillsammans ska skapa hållbara industrier och bidra till ett fossilfritt samhälle. Bränsle av biomassa är vår mest miljövänliga förnyelsebara energi som produceras av resurser i vår natur, som den svenska skogen. Flis och pellets är restprodukter från skogen som är ett förnybart bränsle med ett lågt pris, hela 50-70 % lägre kostnad jämfört med olja. Biomassan finns med stor fördel inhemskt i Sverige som medför korta transporter och minskar beroendet av vår omvärld.

Framtidens klimatkrav

Under de senaste månaderna har världen mött stora krav på att försörja sig själva, att använda sig av biobränsle är att vara innovativ och kunna bedriva sin industri på egen hand med minimalt underhåll. Användning av biobränsle värderas inte bara högt av vårt samhälle utan även av dina kunder och samarbetspartners i Sverige och globalt. Genom att redan idag bruka förnybar energi möter du framtidens klimatkrav från världen och stärker din position på marknaden redan nu.

Biobränsle har betydligt fler fördelar än fossila bränslen, främst för att bränslet är hållbart och miljövänligt eftersom det är en förnybar energikälla som inte har något nettotillskott av koldioxid. Bränslet är kostnadseffektiv då priset på bioenergi är markant lägre än för fossila bränslen med hjälp av skatt på koldioxidutsläpp och subventioner för förnybar energi. Valet av biobränsle gör dig attraktiv på marknaden eftersom världens krav på miljövänliga lösningar ökar allt mer.

Flexibilitet för bränsleval

Bränsle av biomassa är vår mest miljövänliga förnyelsebara energi som produceras av resurser i vår natur, som den svenska skogen.

RT-flis

Våra anläggningar är specialdesignade för träflis i varierande kvalitet, en egenskap som reducerar värmekostnader avsevärt.

Träpellets

Pellets är ett sparsamt sätt att skapa bioenergi genom att förädla biprodukter från skogsindustrin.

Skogsflis/ved

Biomassa med hög torrhalt och därför ett energieffektiv bränsle.

Bark

Tillverkad av färskt virke med jämn fukthalt, används fördelaktig i värme- och kraftvärmeverk.

Stamvedsflis

Efterfrågad bränsleprodukt med hög torrhalt med jämn form för optimal energiproduktion.